Szanowni Państwo!
  Wszystkim Mieszkańcom Rudna, którzy 05 lutego 2019r, wzięli czynny udział wyborach na Sołtysa i Radę Sołecką, składam serdeczne podziękowania. Wysoka frekwencja dowodzi, jak ważna jest dla Państwa pomyślna przyszłość Naszej Wsi.

  Dokładnie cztery lata temu społeczność naszej wsi obdarzyła mnie zaufaniem wybierając na sołtysa wsi. Zdecydowano także o składzie Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Mirella Choroba Lynch, Bernadeta Klein, Henryk Nowak, Krzysztof Rygol, Magdalena Stochaj i Jarosław Tabak. To dobry moment, aby złożyć sprawozdanie z naszej działalności za lata 2015 – 2018. 

W tej kadencji zrealizowano planowane przedsięwzięcia oraz projekty inwestycyjne z funduszu sołeckiego, który powstał na cele finansowania inicjatyw mieszkańców. To duża zmiana w porównaniu z dwoma moimi poprzednimi kadencjami, kiedy większość działań, w  tym duży projekt inwestycyjny rozbudowy budynku na boisku sportowym na poczet świetlicy wiejskiej, zrealizowano ze środków pozyskiwanych z zewnątrz poprzez udział w konkursach i pozyskiwanie sponsorów. 

Gospodarka odpadami (szkło, plastik, makulatura) – za ich wywóz odpowiada ZGKiM w Rudzińcu, który dostarcza bezpłatnie mieszkańcom worki do segregacji odpadów oraz kubły na śmieci – usługi w tym zakresie świadczą firmy komercyjne, z którymi zostały podpisane stosowne umowy.

Sprawozdanie z działalności Jednostki  Pomocniczej Gminy Rudziniec Sołectwa Rudno  za lata 2007 – 2010.

W czasie trwania okresu kadencji kontynuowano realizację projektów mających na celu zadbanie o utrzymanie porządku i ładu, rozwój życia kulturalnego, kultywowanie tradycji,  rozwój zainteresowań i aktywizację mieszkańców.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Gminy. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.