Gospodarka odpadami (szkło, plastik, makulatura) – za ich wywóz odpowiada ZGKiM w Rudzińcu, który dostarcza bezpłatnie mieszkańcom worki do segregacji odpadów oraz kubły na śmieci – usługi w tym zakresie świadczą firmy komercyjne, z którymi zostały podpisane stosowne umowy.

 

Kanalizacja – na terenie sołectwa nie ma kanalizacji ani oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy korzystają z szamb oraz przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. Nieczystości wywożone są przez specjalistyczne firmy, świadczące usługi w tym zakresie.

Energia elektryczna i ciepło – domostwa wsi Rudno zostały w pełni zelektryfikowane. Dostęp do dostaw energii elektrycznej, na potrzeby indywidualnego gospodarstwa domowego tj. oświetlenie, zasilanie zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego i produkcji rolniczej, grzejniki, podgrzewanie wody użytkowej są powszechne.
Ulice są oświetlone, a ostatnio zmodernizowano lampy i dołożono punkty świetlne.
 
Jeżeli chodzi o ciepło, w zdecydowanej większości odbiorcy, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i usługowym, są zaopatrywani ze źródeł lokalnych (m.in. piece w budownictwie jednorodzinnym) opalanych gazem, olejem, węglem lub koksem. Ilość prywatnych kotłowni węglowych jest duża. W bieżącym roku część mieszkańców wymieniło piece na ekologiczne, opalane groszkiem, do których zostały uruchomione dopłaty z budżetu Gminy Rudziniec.
 

Komunikacja publiczna – na terenie miejscowości dostępna jest tylko komunikacja autobusowa PKS, umożliwiająca mieszkańcom połączenie do Gliwic oraz okolic Gminy. W chwili obecnej układ komunikacyjny w Rudnie nie jest przystosowany do zwiększającego się ruchu samochodowego, a zwłaszcza ciężarowego. Drogi powiatowe są w złym stanie technicznym. Nie zostały dokończone chodniki po obu stronach jezdni, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo samych mieszkańców.

Zaopatrzenie w wodę – miejscowość posiada sieć wodociągową, mieszkańcy korzystają również z przydomowych ujęć wody.

Telekomunikacja – w większości przypadków domostwa w sołectwie Rudno posiadają przyłącza telefonii stacjonarnej, a także dostęp do sieci komórkowej. Jest również ogólnodostępny dla mieszkańców internet, z możliwością przyłączenia do sieci za pomocą WIFI.