Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Gminy. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

 

Do działań sołectwa należy w szczególności:

 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji, pomocy organizacyjnej;
 • reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy i innych podmiotów życia publicznego;
 • organizowanie zbiorowej działalności sołectwa w sprawach publicznych, mających znaczenie dla sołectwa i gminy;
 • współdziałanie z organami gminy oraz ze szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców, zainteresowanych rozwiązaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania;
 • wnioskowanie do organów Gminy i jednostek komunalnych, funkcjonujących na obszarze gminy, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej (nazwa ulic, placów czy obiektów);
 • określenie celów wydatków środków budżetowych i własnych sołectwa.

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy;
 • sołtys – organ wykonawczy;
 • Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, należących do Sołectwa – wybór sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie tych organów oraz decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego sołectwu w zarząd.

Organem wykonawczym jest sołtys, który reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Gminy, bez prawa głosowania.

Sołtys w szczególności:

 • utrzymuje stały kontakt z organami Gminy;
 • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostający w gestii sołectwa;
 • reprezentuje sołectwa w sprawach publicznych;
 • prowadzi rozliczenie finansowe sołectwa;
 • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi;
 • przyjmuje mieszkańców sołectwa w ich sprawach indywidualnych, należących do zakresu działania sołectwa.

Rada Sołecka składa się z 6-ciu osób, na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwieniu spraw sołectwa. Do zadania Rady Sołeckiej należy wyrażanie opinii w sprawach związanych z zarządzaniem mieniem pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto opiniowanie prac specjalistycznych, finansowanych ze środków sołectwa, inicjowanie czynów społecznych oraz organizowanie imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Stan ludności w Sołectwie Rudno na dzień 31.12.2009

 

 

wiek 0 - 2   3   4 - 5   7   8 - 12   13 - 15   16 - 17   18   19 - 65  

Powyżej

65

Ogółem  
liczba   23 6 14 16   3 54 37 45 9 666 183 1056