Sprawozdanie z działalności Jednostki  Pomocniczej Gminy Rudziniec Sołectwa Rudno  za lata 2007 – 2010.

W czasie trwania okresu kadencji kontynuowano realizację projektów mających na celu zadbanie o utrzymanie porządku i ładu, rozwój życia kulturalnego, kultywowanie tradycji,  rozwój zainteresowań i aktywizację mieszkańców.

 

Najważniejsze projekty Rady Sołeckiej z podziałem na lata:

Rok 2007

Rok 2007 był ostatnim rokiem realizacji projektu rozbudowy istniejącej szatni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W roku 2007 zrealizowano I etap projektu zagospodarowania terenu wokół parkingu kościelnego. Projekt „Zagospodarowanie Centrum Wsi” był realizowany w dwóch etapach ze względu  na małe środki finansowe.  W 2007 roku uporządkowano teren , postawiono tablicę informacyjną  oraz posadzono iglaki.

Warto zaznaczyć, że otrzymano dofinansowanie na zakup iglaków i kory z Powiatu Gliwickiego.

W 2007 roku utworzono wspólnie z Grupą Odnowy Wsi Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i  Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno.

Rada Sołecka nie ma osobowości prawnej i niema możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, niezbędnych do realizowania naszych dalszych przedsięwzięć.

Omówiono sprawę pozyskiwania unijnych środków finansowych na lata 2007 – 2013  do kwoty 500 tysięcy złotych.

Zapoznano się z procedurą pozyskiwania środków i jednogłośnie postanowiono, że o środki powyższe będzie się starał Ks. Proboszcz z przeznaczeniem na remont dachu, elewację kościoła oraz remont chodnika.

Rok 2008

Dokończony został projekt „ Zagospodarowanie  Centrum Wsi” - drugi etap prac. Wzdłuż pasa drogi powiatowej wykonano chodnik z kostki granitowej oraz posadzono iglaki i krzewy ozdobne wzdłuż chodnika. Koszt zakupu kostki  został pokryty przez naszego sponsora.

Nasze przedsięwzięcie stało się przykładem inicjatyw społeczności wiejskich, zrealizowanych z udziałem małych dotacji w rządowym wydaniu poradnika funduszu sołeckiego „Piękniejsza Wieś”.

Utworzona została strona internetowa Sołectwa Rudno, niezbędna do informowania o życiu wsi, jak również  w promowaniu Sołectwa i Gminy na zewnątrz.

Po przygotowaniu organizacyjnym w 2007 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane z dniem 1 stycznia 2008 i kontynuuje swoją działalność.

Z tego tytułu pozyskaliśmy w roku 2008 pierwszą dotację z  Powiatu Gliwickiego na zadanie „Bliżej Europy”, realizowane w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka.

Sołectwo uczestniczyło w dożynkach wojewódzkich w Stanicy wraz z   przygotowanym korowodem oraz koroną dożynkową. Uczestniczyło również  w konkursie ogłoszonym w Powiecie Gliwickim na najlepszą mini koronę dożynkową – zdobyliśmy 1. miejsce.

W naszym sołectwie odbyły się również dożynki Gminne, a mieszkańcy wykazali się dużą pomysłowością podczas upiększania wsi.

Po raz pierwszy zorganizowano spotkanie opłatkowe dla osób samotnych,  które  zostało bardzo pozytywnie odebrane. W związku z docenieniem naszej  inicjatywy, spotkanie jest kontynuowane.

Rok 2009

Członkowie Rady Sołeckiej, którzy są równocześnie członkami Stowarzyszenia, kontynuują działanie również w kierunkach określonych w opracowanym Statucie Stowarzyszenia.

Sporządzono wnioski  o dofinansowanie działalności na rzecz rozwoju swojego sołectwa. Po raz kolejny otrzymano z Powiatu Gliwickiego dofinansowanie na zadanie „Bliżej Europy II”.

Kolejne dofinansowanie otrzymano z Fundacji Wspomagania Wsi na zadanie „Pożyteczne Ferie”. Jego celem było uatrakcyjnienie ferii zimowych (m.in. wyjazd na basen i warsztaty artystyczne). Otrzymano również dofinansowanie na zadanie „Pożyteczne wakacje”, którego celem było zorganizowanie dzieciom letniego wypoczynku, jak również organizację prac na rzecz swojego Sołectwa  (zagospodarowanie mini ronda na ulicy Dolnej).

Przygotowano i wystosowano pisma do sponsorów o dotacje na festyny i dożynki sołeckie.

W roku 2009 zostaliśmy wytypowani przez Śląski Związek Gmin i Powiatów do przyjęcia delegacji województwa opolskiego. Celem wizyty była promocja idei odnowy wsi. Uczestnicy zaproszeni zostali do świetlicy, która została wybudowana w ramach Programu Odnowy Wsi. Następnie podziwiali zagospodarowany parking z tablica informacyjną , która stanowi wizytówkę wsi.

W ślad za tym w miesiącu wrześniu gościliśmy kolejną delegację, tym razem województwa dolnośląskiego, zaś w miesiącu październiku odwiedzili nas samorządowcy województwa wielkopolskiego. Od uczestników otrzymaliśmy wiele pochlebnych słów i pochwał, co jeszcze bardziej motywuje nas do kolejnych działań.

Rok 2010

W tym roku odwiedziła nas kolejna delegacja działaczy Programu Odnowy Wsi, tym razem z województwa małopolskiego. Podobnie jak wcześniejsze wizyty i ta miała na celu zaprezentowanie osiągnięć  w ramach Programu Odnowy Wsi oraz wymianę  doświadczeń w tym zakresie.

Ten rok przyczynił się do realizacji podjętej inwestycji – rozpoczęcie I etapu budowy niezbędnej  sceny artystycznej, za pośrednictwem funduszu sołeckiego, który powstał na cele finansowania  inicjatyw swoich mieszkańców.  Ze względu na wysoki koszt budowa jest realizowana w 2 etapach.

Został podpisany list intencyjny z Urzędem Gminy w związku z przygotowaniem projektu „Budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Rudno” – dotyczy placu zabaw.

W roku bieżącym plac zabaw zostanie dokończony i oddany do użytku mieszkańców.

W 2010 roku otrzymaliśmy dofinansowanie  z Powiatu Gliwickiego na zadanie „O Śląsku po Śląsku”. Projekt zrealizowany został na festynie szkolnym z okazji Dnia Dziecka.

Równocześnie otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie do zadania „Pożyteczne Wakacje 2010”. Projekt uwrażliwił młodzież na potrzeby osób starszych, samotnych oraz ukazał, jak można efektywnie spędzać wolny czas.

Nastąpił również wstępny podział funduszu sołeckiego na rok 2011.

Po rozmowach z Panem Wójtem udało się pozyskać pomieszczenie po bibliotece z przeznaczeniem na utworzenie Izby Pamięci.

Ostatnia dobra wiadomość jest taka, że otrzymaliśmy  unijne środki  pieniężne w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektu „Młodzież Rudna wkracza w świat dorosłych”. Projekt będzie realizowany w roku 2011.

Podsumowanie

  • Na bieżąco rozwiązywano problemy mieszkańców zgłaszane na zebraniach wiejskich oraz bezpośrednio zgłaszane u Sołtysa;
  • Większość zaplanowanych zadań została zrealizowana;
  • II etap zadania budowy sceny artystycznej zostanie realizowany w roku 2011;
  • Utworzenie Izby Pamięci  planowane jest na rok 2011;
  • Nadal corocznie były organizowane festyny i dożynki sołeckie, gminne jak również uczestniczyliśmy w dożynkach powiatowych  oraz organizowano wiele innych spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
  • Do prowadzenia działalności kulturalnej w dużej mierze przyczynili się sponsorzy, pozyskiwane fundusze oraz dochód ze sprzedaży cegiełek w czasie organizowanych festynów.

Rudno dnia 07.02.2011r.