Czynnikiem, który wpłynął na zakres i dynamikę rozwoju przedsięwzięć publicznych było przystąpienie do realizacji programu Odnowy Wsi.

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach tego programu, była rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku na boisku sportowym na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. Osiągnięcie tak ambitnego celu możliwe było wyłącznie dzięki aktywizacji mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć pracy społecznej już na etapie podejmowania uchwały o potrzebie realizacji tego zadania i przyjęcia planu rozwoju naszej miejscowości.

 

Mieszkańcy to w zdecydowanej większości zaangażowani społecznicy, którzy przejawiają chęć współpracy. We wsi aktywnie działają miejscowi liderzy z dużymi zdolnościami organizatorskimi i zapałem do pracy. Na rozbudowę obiektu na boisku otrzymaliśmy minimalne wsparcie finansowe z budżetu gminy, przeznaczone na zakup materiałów budowlanych. Kolejne środki pozyskiwano sukcesywnie przy okazji organizowanych corocznie festynów i dożynek sołeckich, jak również od sponsorów.

Nasz praca została zauważona i doceniona przez Urząd Marszałkowski w Katowicach – za zbudowanie naszej świetlicy wiejskiej w ogłoszonym konkursie na najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi zajęliśmy III miejsce. Ponadto w ogłoszonym konkursie Odnowa Wsi otrzymaliśmy dotację na ukończenie zadania.

Nasz nowy obiekt oferuje mieszkańcom możliwość zaspokojenia potrzeb:

-          społecznych – miejsce wspólnego „biesiadowania” oraz zrzeszania się, miejsce spotkań dla klubów i stowarzyszeń;

-          kulturalnych – organizacja imprez i spotkań okolicznościowych;

-          aktywnego wypoczynku;

-          samorealizacji każdego z mieszkańców.

Kolejnym  priorytetem było zagospodarowanie terenu parkingu kościelnego wraz z pasem drogi powiatowej,  przylegającym bezpośrednio do niego. Jeszcze niedawno teren parkingu kościelnego przypominał plac budowy. Dzisiaj, dzięki wspólnej pracy mieszkańców, parking kościelny stał się wizytówką wsi, w czym sprzyja mu również jego centralne położenie. Na jego terenie postawiona została tablica informacyjna z odrestaurowanym herbem wsi w kształcie trzech tulipanów. Teren został obsadzony drzewami iglastymi, krzewami ozdobnymi i kwiatami. Położono również chodnik wzdłuż parkingu.

Nasze przedsięwzięcie stało się przykładem inicjatyw społeczności wiejskich, zrealizowanych z udziałem małych dotacji w wydaniu rządowym poradnika funduszu sołeckiego „Piękniejsza wieś”.

Na uwagę zasługuje również zrealizowany projekt „Ocalić od zapomnienia”, w ramach którego odrestaurowana została przydrożna kapliczka. W tej kapliczce na kopcu spoczywają żołnierze wojska szwedzkiego – kapliczka symbolizuje 30 letnią wojnę w latach 1618 – 1648.

Ponadto sołectwo bierze udział w ogłaszanym corocznie przez Powiat Gliwicki konkursie „Sołectwo przyjazne środowisku”. Z dumą pragniemy podkreślić, że co roku udaje nam się otrzymać jedną z nagród głównych lub wyróżnienie. W 2006 roku wygrane środki przeznaczone zostały na wykonanie szamba ekologicznego na boisku sportowym. Środki otrzymane w kolejnych latach zostały przeznaczone na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, m.in. zakupiliśmy kosiarkę.

W sołectwie dużą wagę przywiązuje się do dbałości o obiekty użyteczności publicznej i tereny wokół nich. Nasze sołectwo otrzymało wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś”, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach .

Z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno utworzona została strona internetowa. Na stronie znaleźć można wiele aktualnych informacji o życiu wsi. Całość kosztów utworzenia, jak i utrzymania jest finansowana przez prezesa oraz członków stowarzyszenia.