W dniu 05. 02.2010 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy I Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno.

Omówione i przyjęte zostało sprawozdanie z działalności za rok 2009
W wyniku rezygnacji Przew. Komisji Rewizyjnej, podjęto Uchwałę  wyboru i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej.
Równocześnie podjęto Uchwałę wyboru członka na Przew. Komisji Rewizyjnej.
Na Przew. Komisji Rewizyjnej została  jednogłośnie  powołana Pani Łucja Chrzęstek - Bar
 
W sprawach bieżących  omówiono między innymi pozyskiwanie środków zewnętrznych na dalsze działanie.

 

Opracowanie wniosków o dotacje w ogłoszonych konkursach:
Powiatu Gliwickiego  w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Ogólnopolski konkurs grantowy „Równać Szanse”na podnoszenie edukacyjnych
szans dla młodzieży w wieku od 13 – 19 lat.
„Gwiazdy Spichlerza 2010-2O11  konkurs Fundacji Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego śląska” Zgłaszanie  produktu / usług  celem wyróżnienia spośród innych.
Ponadto przygotowanie wniosku  w kategorii „ Małe Projekty „ do konkursu, który ma być  ogłoszony w najbliższym czasie również przez „Spichlerz Górnego Śląska”
Opracowanie wniosku do ogłoszonego konkursu FIO 2010 o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację „zrównoważonego rozwoju i równości szans „
 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2009

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno, zwane dalej Stowarzyszeniem, w drugim roku swojej działalności kontynuowało działania w kierunkach określonych w opracowanym Statucie. Była to przede wszystkim realizacja projektów, mających na celu rozwój zainteresowań i aktywizację mieszkańców Sołectwa.

I. Organizacja i zaplecze

 

Stowarzyszenie nie dysponuje własną salą spotkań, jak również nie posiada bazy sprzętowej. W związku z tym prowadzi swoją działalność w udostępnionej świetlicy wiejskiej oraz korzysta z zaplecza boiska sportowego.

Stowarzyszenie posiada kadrę, doświadczoną w pracy społecznej i w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja projektów wymaga ciągłego samodoskonalenia, w związku z tym członkowie Stowarzyszenia systematycznie uczestniczą w spotkaniach a także dzielą się doświadczeniami w zakresie działań statutowych.

W realizacji swoich celów statutowych w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie współpracowało i podejmowało wspólne działania z partnerami. Należy tu podkreślić współpracę z Radą Sołecką, Szkołą Podstawową, Przedszkolem Publicznym, Klubem Sportowym oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Sukcesem Stowarzyszenia jest zakwalifikowanie się do udziału w projekcie „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego”. Powyższy projekt dał możliwość związania partnerstwa, czyli integracji w ramach „kulturalnej” sieci. Pierwszym krokiem uczestnictwa w sieci jest uświadomienie korzyści płynących ze współpracy z innymi organizacjami w kontekście osiągania celów poszczególnych organizacji oraz umożliwienie dyskusji w gronie samych zainteresowanych.

W działaniach Stowarzyszenia bierze udział kilkudziesięcioosobowa grupa w różnym wieku.

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Dbanie  o poprawę warunków i jakości życia mieszkańców;
 2. Organizację imprez, przedsięwzięć kulturalnych, spotkań okolicznościowych;
 3. Inicjowanie akcji społecznych na rzecz Sołectwa;
 4. Pielęgnację zabytków;
 5. Zdobywanie funduszy na rzecz Sołectwa;
 6. Zrzeszanie ludzi aktywnych, zaangażowanych i wrażliwych na sprawy społeczne;
 7. Współpracę z innymi organizacjami.

III. Realizacja projektów

 • Spotkania z okazji Dnia Kobiet, Matki i Ojca
 • Reaktywację działalności KGW
 • Wydanie folderu z działalności na rzecz Sołectwa
 • Warsztaty tworzenia pisanek i ozdób wielkanocnych
 • Organizacja imprez: „BABSKI COMBER” oraz festyny sołeckie
 • Organizacja dożynek sołeckich
 • Udział korowodu w dożynkach gminnych
 • Spotkanie opłatkowe dla samotnych mieszkańców
 • Organizacja wyjazdu na występ z okazji Dnia Matki
 • Stworzenie strony internetowej Sołectwa
 • Zagospodarowanie centrum wsi

 

IV. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

 

Opracowanie wniosków o dotacje w konkursach:

 1. Konkurs „Bliżej Europy II”, po raz kolejny ogłoszony przez Powiat Gliwicki – uzyskano dotację w wysokości 3 500 zł na realizację zadania, którego celem  była popularyzacja wśród mieszkańców Powiatu Gliwickiego wiedzy na temat Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, Konwencji Praw Dziecka oraz zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych problematyką ochrony praw dziecka w Unii Europejskiej.
 2. Konkurs „Pożyteczne Ferie 2009”, ogłoszony przez „Fundację Wspomagania Wsi” – uzyskano dotację w wysokości 2 000 zł na realizację zadania, jakim było uatrakcyjnienia ferii zimowych w roku 2009 (m.in. wyjazd na basen, warsztaty artystyczne).
 3. Konkurs „Pożyteczne Wakacje 2009”, ogłoszony przez „Fundację Wspomagania Wsi” – uzyskano dotację w wysokości 3 000 złotych na realizację zadania, jakim było zorganizowanie dzieciom letniego wypoczynku, jak również organizację prac na rzecz Sołectwa (zagospodarowanie mini ronda).
 4. Organizacja Dożynek Sołeckich – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 500 złotych z Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz 500 złotych z Nadleśnictwa Rudziniec. Za otrzymane wsparcie wynajęto trampolinę dla dzieci oraz zakupiono nagrody dla uczestników korowodu dożynkowego.

 

V. Działalność Zarządu wynikająca ze Statutu

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz szereg spotkań, które nie były protokołowane.

Data

Tematyka zebrań Zarządu

20.02.2009

 • Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2008
 • Przyjęcie rezygnacji Pana Józefa Słomka z członka Stowarzyszenia a zarazem z Przew. Komisji Rewizyjnej.
 • Sporządzenie kalendarza imprez kulturalno - sportowych
 • Omówienie konkursu „Aktywna Wiosna”

30.04.2009

 • Przygotowanie pisma do Urzędu Gminy w sprawie pożyczki na realizację zadania „Bliżej Europy II”
 • Omówienie realizacji zadania „Bliżej Europy II”
 • Przygotowanie organizacji festynu sołeckiego

06.07.2009

 • Przyjęcie sprawozdania finansowego z dotacji Powiatu  Gliwickiego na zadanie „Bliżej Europy II”
 • Podsumowanie realizacji zadania „Bliżej Europy”, organizowanego w ramach festynu z okazji Dnia Dziecka
 • Omówienie przygotowania do  festynu sołeckiego
 • Przygotowanie pism do sponsorów o dotację na rzecz Dożynek Sołeckich
 • Omówienie kolejnego zadania z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu                                 „Pożyteczne Wakacje 2009”
 • Przygotowanie organizacyjne do  spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców Sołectwa
 • Podział środków ze składek członkowskich

17.12.2009

 • Przyjęcie Panią Łucję Chrząstek Bar na członka Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rozwoju lokalnego sołectwa Rudno
 • Rozliczenie dotacji sponsorów na rzecz dożynek
 • Podsumowanie organizacji dożynek sołeckich
 • Podsumowanie kolejnego spotkania opłatkowego z    samotnymi mieszkańcami, organizowanego w dniu 13.12.2009r.
 • Omówienie realizacji zadania z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne Wakacje 2009”
 • Omówienie przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 05.02.2010r.
 
VI. Informacje dodatkowe

a)  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działa w celach niezarobkowych, a wypracowane dochody przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe.

b)  Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników i nie wypłaca wynagrodzenia.

c)  Stowarzyszenie nie nabywało akcji, obligacji ani nieruchomości.

d)  Stowarzyszenie nie zakupiło żadnych środków trwałych i nietrwałych.

e)  Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z budżetem projektu i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.